Trainingen

Voor wie ?

Werkwijze bij alle trainingen

Welke trainingen?


Introductiecursus: Oplossingsgericht werken in het onderwijs.
De tweedaagse introductiecursus "oplossingsgericht werken in het onderwijs" is specifiek bedoeld voor beroepskrachten (leerkrachten, (intern)begeleiders,mentoren, zorgcoördinatoren, gedragswetenschappers) werkzaam in het reguliere- en speciaal onderwijs (basis/voortgezet), schoolbegeleidingsdiensten en aanpalende instellingen op het gebied van onderwijs. De cursus is gebaseerd op The Solution-focused Therapy,ontwikkeld door Steve de Shazer en Insoo Kim Berg en hun collega's van The (Brief) Family Therapy Center in Milwaukee. Voor de praktische invulling van de cursus wordt daarnaast aangesloten bij de werkwijze die Kerstin Mählberg en Maud Sjöblom in hun eigen school FKC Mellansjö school in Stockholm (Zweden) ontwikkeld hebben en bij de WAWW methode, ontwikkeld door Insoo Kim Berg en Lee Shilts in Fort Lauderdale (V.S).  Lees meer...


Oplossingsgericht werken in de jeugdzorg

Deze introductiecursus is specifiek bedoeld voor beroepskrachten (hulpverleners, leidinggevenden en gedragswetenschappers) werkzaam in de jeugdzorg. Het betreft hier zowel hulpverleningsvormen waarvoor wel/geen indicatie nodig is, als hulpverleningsvormen binnen een verplicht kader. In deze cursus wordt specifiek aandacht besteed aan de verschillende leeftijdsgroepen. Werken met kleine kinderen, met kinderen uit de basisschoolleeftijd, adolescenten en volwassenen (ouders/opvoeders, collega's). Lees meer...


Oplossingsgericht werken in de GGZ Jeugd

Deze introductiecursus is specifiek bedoeld voor beroepskrachten en leidinggevenden werkzaam in de cluster jeugd van de geestelijke gezondheidszorg. De cursus is gebaseerd op  The Solution-focused Therapy, ontwikkeld door Steve de Shazer en Insoo Kim Berg en hun collega's van The (Brief) Family Therapy Center in Milwaukee. Het betreft een methodische manier van specifieke vragen stellen, waarmee de zorgverlener de eigen krachten van de cliënt bloot legt en de motivatie tot veranderingen oproept en stimuleert. Voor de praktische invulling van de cursus wordt daarnaast aangesloten bij de werkwijze van Harry Korman (psychiater in Zweden) en de werkwijze die Therèse Steiner (kinderpsychiater in Zwitserland) heeft ontwikkeld in het werken met kleine kinderen en adolescenten. Lees meer...


Oplossingsgericht werken in de gehandicaptenzorg
Deze introductiecursus is specifiek bedoeld voor beroepskrachten en leidinggevenden die werken met cliënten met een verstandelijke beperking in de gehandicaptenzorg.
Lees meer...


Oplossingsgericht werken op intercollegiaal niveau

Oplossingsgericht werken is een snelle, positieve, doelgerichte methode om veranderingen succesvol en duurzaam in organisaties tot stand te brengen. De methode is breed toepasbaar. Bij problemen die zich op de werkvloer voordoen. Bij conflicthantering. Maar ook bij het ontwikkelen van- en vervolgens implementeren van - nieuwe beleidsvoornemens. Bij teambuilding, deskundigheidsbevordering, functionerings- en beoordelingsgesprekken, people- en kwaliteitsmanagement. Lees meer...


Intervisie
Teamintervisie richt zich onder begeleiding van een externe coach bij uitstek op krachten die op individueel- en teamniveau reeds aanwezig zijn. Individuele vraagstukken of problemen op het gebied van samenwerking worden serieus onderkend, maar er wordt niet gezocht naar de aard en de mogelijke oorzaken daarvan. Daarvoor in de plaats wordt sterk ingezoomd op de behoefte van de teamleden om situaties te veranderen en op de manier waarop men dat wenst. Belangrijke middelen daarbij zijn om gezamenlijk op zoek te gaan naar concrete situaties in het teamfunctioneren die reeds goed gaan, deze uit te vergroten in concreet observeerbare gedragstermen en deze vervolgens stap voor stap uit te bouwen in de door de betrokkenen gewenste richting. Tijdens de teamintervisie wordt van deelnemers verwacht dat men elkaar op een positieve, activerende en respectvolle wijze bejegent. De gespreksleider moet er voor waken dat een negatieve, verwijtende bejegening wordt voorkomen. Lees meer...