Oplossingsgericht werken in de Jeudgzorg

Deze introductiecursus is specifiek bedoeld voor beroepskrachten (hulpverleners, leidinggevenden en gedragswetenschappers) werkzaam in de jeugdzorg.

In deze cursus wordt specifiek aandacht besteed aan de verschillende leeftijdsgroepen. Werken met kleine kinderen, met kinderen uit de basisschoolleeftijd, adolescenten en volwassenen (ouders/opvoeders, collega's). Daarnaast wordt nadrukkelijk stil gestaan bij het feit dat kinderen en jongeren en vaak ook ouders- doorgaans niet uit vrije wil bij de jeugdzorg terechtkomen. Vaak is er sprake van een verwijzing door ouders zelf, of door een gezinsvoogd, een kinderrechter of een andere instantie.

Dit maakt dat kinderen en jongeren meestal bij aanvang niet direct open staan voor de aan hen aangeboden hulp, wat door zorgverleners vaak ten onrechte wordt geduid als 'weerstand' of 'ongemotiveerdheid'. De oplossingsgerichte werkwijze biedt de zorgverleners handvatten om met dergelijke impasses op een respectvolle, creatieve en positieve wijze om te gaan, waardoor de cliënt zich gehoord voelt en zich open gaat stellen voor datgene wat hij of zij in zijn of haar situatie wenst te veranderen.

De cursus is gebaseerd op  The Solution-focused Therapy, ontwikkeld door Steve de Shazer en Insoo Kim Berg en hun collega\'s van The (Brief) Family Therapy Center in Milwaukee. Het betreft een methodische manier van specifieke vragen stellen, waarmee de zorgverlener de eigen krachten van de cliënt bloot legt en de motivatie tot veranderingen oproept en stimuleert.

Voor de praktische invulling van de cursus wordt daarnaast aangesloten bij de werkwijze van Harry Korman (psychiater in Zweden) en de werkwijze die Therèse Steiner (kinderpsychiater in Zwitserland) heeft ontwikkeld in het werken met kleine kinderen en adolescenten.

Centraal uitgangspunt van de oplossingsgerichte benadering is een onvoorwaardelijk geloof en vertrouwen in krachten en inzichten van cliënten zelf. Zij weten immers als geen ander waar zij het meeste last van hebben, hoe zij daar het meeste last van hebben en vooral wat zij daarin anders willen en hoe. Dit gaat gepaard met een zgn. 'niet wetende' basisattitude van de zorgverlener, waarin hij/of zij het traditionele probleem- gestuurde referentiekader met de daarin dominerende concepten, durft los te laten. Het vergt dan ook van aspirant-cursisten een zekere affiniteit met, of op zijn minst nieuwsgierigheid naar deze zienswijze.

De zorgverlener toont erkenning voor de door de cliënt omschreven problemen en gaat vervolgens direct op zoek naar wat cliënten in hun specifieke situatie wensen te veranderen en hoe. Daartoe wordt samen met de cliënt ingezoomd op (kleine) uitzonderingen waarin het probleem voor de cliënt (iets) minder was. Met behulp van diverse technieken wordt de cliënt gestimuleerd de gewenste situatie te visualiseren en deze om te zetten in concrete, realistische en haalbare doelen.

De methodiek sluit derhalve per definitie aan bij de belevingswereld, de wensen en mogelijkheden van de cliënten. In deze methodiek stellen de cliënten hun eigen doelen vast èn de middelen om die doelen te bereiken. Congruent met de uitgangspunten van deze methodiek, onderscheidt deze cursus zich van andere bekende Nederlandse bewerkingen doordat zij specifiek aansluit bij concrete, actuele vragen en behoeften van de opdrachtgever [*1] (de instelling, het team, de individuele beroepskrachten). Met andere woorden: wat wil de opdrachtgever als eindresultaat van de cursus? Alle cursussen worden derhalve 'op maat' aangeboden.

Aan de hand van concrete ervaringen vanuit de werksetting in het werken met cliënten en collega's wordt tijdens de cursus geoefend met de zgn. 'niet wetende' basisattitude.

Daarbij wordt aandacht besteed aan de verschillende klantrelaties die in deze methodiek onderscheiden worden. Daarnaast wordt stapsgewijs uitleg gegeven over en geoefend met de diverse technieken en klantrelaties op het gebied van oplossingsgericht werken. Het accent ligt niet alleen op wat je doet (vaardigheden), maar vooral ook op hoe je het doet (houding).

Hoe ziet de cursus eruit?
In deze cursus leert de cursist zich op een ervaringsgerichte wijze de basisstappen van de oplossingsgerichte werkwijze eigen te maken. Dit gebeurt aan de hand door de trainer aangereikte oefeningen, videomateriaal en door de cursisten uit eigen werkveld ingebrachte casuïstiek.

Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende attitudeaspecten en vaardigheden:

De opzet van de cursus
De cursus bestaat uit 4 dagen (8 dagdelen), bij voorkeur verspreid over 3 maanden.

Het eerste gedeelte van elke ochtend bestaat uit een korte toelichting op de voor die dag opgegeven literatuur en reflectie op de in de werksituatie uitgevoerde huiswerk- opdrachten. Het tweede gedeelte van de ochtend en de middag wordt gebruikt voor oefeningen (en reflectie daarop) in de vorm van individuele oefeningen, oefeningen in duo's en rollenspelen aan de hand van videomateriaal en door de cursisten ingebrachte casuïstiek.

Praktische informatie

Aan de cursus kunnen maximaal 18 cursisten deelnemen. De cursus wordt gegeven door twee trainers. De cursus wordt in principe in company aangeboden.

Kosten

Bij een cursus 'op maat' hoort ook een kostenberekening 'op maat'. Het uiteindelijke kostenplaatje wordt derhalve opgesteld aan de hand van de specifieke wensen en mogelijkheden van de opdrachtgever inzake inhoud van de cursus, de omvang van de cursus, groepsgrootte, tijdsinvestering etc.

Als richtlijn gelden de volgende tarieven:

Voor een groep, bestaande uit maximaal 12 deelnemers: één trainer 1122,00 per dag (twee dagdelen) incl. reistijd, reiskosten en voorbereidingstijd. Excl. lesmateriaal.

Voor een groep, bestaande uit maximaal 18 deelnemers: twee trainers 1954,00 per dag (twee dagdelen), incl. reistijd, reiskosten en voorbereidingstijd. Excl. lesmateriaal.

Accreditatie door NVO/NIP  in kader van registratie behandeling en herregistratie K & J/OG behoort tot de mogelijkheden

[1] Voorafgaande aan en bij aanvang van de cursus worden nadrukkelijk wensen en specifieke vragen van resp. de opdrachtgever en de betreffende cursisten geïnventariseerd. Op basis daarvan wordt de cursus samengesteld.


Ovidio
C. van Clevepark 67
1181 AS Amstelveen
tel. 020 4415450
tel. 0640700452
fax 020 4411832
e-mail info@ovidio.nl
www.ovidio.nl
kvk 34184246

print deze pagina